پایگاه خبری دنیای سرمایه

به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه

اعلام افزایش ۳ صدم درصدی نرخ بهره بین بانکی از سوی بانک مرکزی

اعلام افزایش ۳ صدم درصدی نرخ بهره بین بانکی از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود نرخ بهره بین بانکی را در هفته منتهی به ۱۶ خرداد با افزایش ۳ صدم درصدی به نرخ ۲۳/۶۴ درصد رسید. بیشترین نرخ بهره سال گذشته مربوط به ۵ مهرماه سال گذشته بوده که به نرخ ۲۳/۸ درصد رسیده بود. بیشترین نرخ بهره بین بانکی در سال جاری نیز مربوط به ۸ فروردین و ۲ خرداد، ۲۳/۶۲ درصد بوده است که در هفته گذشته سقف این نرخ شکسته شد.

این نرخ در خردادماه در حال نوسان بوده است. نرخ بهره در ۲ و ۹ خردادماه سال جاری به ترتیب ۲۳/۶۲ و ۲۳/۶۱ درصد تعیین شده بود. نرخ بهره در اردیبهشت ماه سال جاری در تاریخ های ۵، ۱۲، ۱۹ و ۲۶ اردیبهشت ماه به ترتیب ۲۳/۵۱، ۲۳/۵۰، ۲۳/۵۰ و ۲۳/۵۶ درصد بوده است.

این نرخ در ۸، ۱۵، ۲۲ و ۲۹ فروردین ماه سال جاری به ترتیب ۲۳/۶۲، ۲۳/۵۸، ۲۳/۴۸ و ۲۳/۵۱ درصد تعیین شده بود.

تغییرات نرخ بهره بین بانکی در سال ۱۴۰۲

نرخ بهره در اسفندماه و در تاریخ دوم، نهم، شانزدهم، بیست و سوم و بیست و نهم به ترتیب به ۲۳/۶، ۲۳/۵۸، ۲۳/۵۷، ۲۳/۶۲ و ۲۳/۶۶ تغییر کرده بود.نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۵، ۱۱، ۱۸ و ۲۵ بهمن ماه به ۲۳/۵۳، ۲۳/۴۶، ۲۳/۵۶ و ۲۳/۴۸ درصد تغییر کرده بود. نرخ بهره بین بانکی در تاریخ ۶، ۱۳، ۲۰ و ۲۷ دی ماه به ۲۳/۵۹، ۲۳/۴۳، ۲۳/۴۱ و ۲۳/۴۹ درصد رسیده بود.

طبق اعلام بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در تاریخ‌های ۲۹، ۲۲، ۱۵ و ۸ آذرماه به ترتیب ۲۳/۵۵، ۲۳/۴۴، ۲۳/۴۳ و ۲۳/۵۴ درصد بوده است. این نرخ در ۱ آذرماه، ۲۳/۶۰ درصد بوده است.

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۴ آبان ماه، ۲۳/۶۳ درصد و در هفته منتهی به ۱۷ آبان ماه، ۲۳/۵۶ درصد بوده است. این نرخ ۱۰ آبان ماه، ۲۳/۶۰ درصد و این نرخ در هفته منتهی به ۳ آبان ماه، ۲۳/۷۱ درصد بوده است.

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۶ مهرماه، ۲۳/۷۲ درصد بود. این نرخ در هفته منتهی به ۱۹ مهرماه به ۲۳/۷۶ درصد، هفته پیش از آن ۲۳/۷۵ درصد بوده است.این نرخ در پایان هفته منتهی به ۵ مهر ماه با رکوردشکنی ۱۰ سال به ۲۳/۸۰ درصد افزایش یافته بود.

این نرخ در پایان هفته منتهی به ۲۹ شهریور ماه به ۲۳/۶۹ درصد رسیده بود.نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ شهریورماه نیز با افزایش ۷ صدم درصدی به ۲۳/۶۲ درصد افزایش یافته بود. این نرخ طی هفته منتهی به ۱۵ شهریورماه با کاهش به ۲۳/۵۵ درصد رسیده بود.

نرخ سود در هفته منتهی به ۸ شهریورماه نیز با کاهش ۲ صدم درصدی به ۲۳/۵۷ درصد رسید. این نرخ طی هفته منتهی به ۱ شهریورماه با افزایش به ۲۳/۵۰ درصد رسیده بود. نرخ بهره بین بانکی طی دو ماه گذشته روند نوسانی داشته است.

پایان پیام./

به این مطلب امتیاز دهید.
تبلیغات