ماهنامه دنیای سرمایه گذاری شماره ۶۳

دانلود ماهنامه دنیای سرمایه گذاری شماره 63 (اسفند 1400) با آثار و گفتاری از: محمد جعفر ایرانی امیر محمودزاده مسعود عابدینی حجت عزیزی سید جواد موسوی جعفر نصیری علیرضا رجبی ُ فرشید شکر خدایی میالد نواربافی محمد شریف ملک زاده حسین زارع صفت غالمرضا جمشیدی آزاده حسینی میترا شکاری
 • صاحب امتیاز و مدیر مسئول :
  مرتضی فغانی
 • قائم مقام مدیر مسئول:
  رضا فغانی
 • سردبیر:
  فرهاد امیرخانی
 • مدیر هنری:
  سعیده نیکبخت
 • مدیر بازرگانی:
  سارا نظری
 • ویراستار:
  مصطفی حاتمی
 • مترجم :
  سعید عدالتجو
 • عکاس :
  ابراهیم صفریان، علی کیوانی
 • اعضای هیات علمی :
  دکتر علی اصغر عنابستانیعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
  دکتر پرویز محمدنژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
  دکترغالمرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی ایران
  دکتر بهرام شکوری عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و
  صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران
  دکتر محمدابراهیم پور زرندی استاد دانشگاه و مدیر بازار سرمایه
  دکتر محمد دامادی نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی
  دکتر عزیزاهلل عصاری مدیر ارشد حوزه اقتصاد
  مهندستورج زارعمدیرعامل شرکت آلومینای ایران
  مهندس محمد کالنتری مدیرعامل شرکت صبانور
  مهندس آرش محبینژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو
  محرکه و قطعهسازان خودرو کشور
  دکترجمشید حمزهزاده رییس جامعه هتلداران کشور
  دکتر یاسر فالح مشاور ارشد رییس پژوهشکده پولی و بانکی
  دکتر امیرحامد رضاییعضو هیئت مدیره لیزینگ پارسیان
  محمدرضا مقیسه مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه
  معادن و فلزات
  دکتر محمدعلی جلیلیان مدیر ارشد حوزه بازرگانی
  مهندس مصطفی خدابنده معاون پارلمانی شرکت فوالد مبارکه
  دکتر مهدی کریمی تفرشیرییس کارگروه کسب و کارهای جاده
  ابریشم سازمان ملل- یونسکو
  مهدی حکیمیان کارشناس ارشد حوزه سرمایهگذاری و اقتصاد
  مهتاب خیاط فراهانی دکتری مهندسی اقتصاد کشاورزی و عضو هیات
  علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
  گروه دبیران:
  سید قاسم قاری، مصطفی حاتمی، محمد جعفری
  عرفان فغانی، ثمانه نادری، سعید عدالتجو
  سهیال زمانی، احمدرضا صباغی

گروه دبیران:

سید قاسم قاری، مصطفی حاتمی، محمد جعفری
عرفان فغانی، ثمانه نادری، سعید عدالتجو
سهیال زمانی، احمدرضا صباغی

پایان پیام./

به این مطلب امتیاز دهید.
تبلیغات